ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Els Nostres Desks

Advocats chinese desk

Els nostres Desk especialitzats acompanyen els clients provinents de la Xina en els seus projectes a Espanya, així com a les empreses espanyoles que volen obrir-se camí en aquells mercats.

Cada vegada més i en un mercat global gràcies a les comunicacions, les empreses i inversors són conscients que han de obrir-se al món tant en invertir com a vendre els seus productes, més tenint en compte la posició geogràfica estratègica d'Espanya, veritable porta d'Europa, que garanteix a les empreses xineses un pont natural d'entrada al mercat Europeu, que facilitarà, sens dubte, en un futur per a aquestes empreses la creació de nous contractes amb la Unió Europea.

El nostre Chinese Desk compta amb col·laboradors locals a cada zona per poder guiar i aconsellar als clients en els seus projectes professionals.

En qualsevol cas, els nostres advocats tant a Espanya, com a la Xina ia través dels seus advocats associats locals, poden donar un assessorament complet en temes legals i fiscals, seguint els procediments legals dels respectius països i adaptant la cultura de cada un d'ells a finalitat de perfeccionar les relacions comercials i professionals entre tots dos mons.

Així mateix, el nostre Bufet assessora sobre els incentius estatals o de la Unió Europea que puguin ser aplicables a cada operació d'inversió.

PermÍs de ResidÈncia a Espanya

El nostre bufet està especialitzat en l'Assessorament Integral al client perquè aquest pugui obtenir la Residència Espanyola, sempre que es compleixin els requisits fixats per llei.

Actualment la residència temporal, el termini és superior a noranta dies i inferior a cinc anys, es pot obtenir de les següents maneres:

 • Residència per Inversió.
 • Residència temporal no lucrativa.
 • Residència temporal per reagrupació familiar.
 • Residència temporal amb excepció de l'autorización de treball.
 • Residència temporal per circunstàncies excepcionals.

La nova regulació de la Residència per Inversió permet als estrangers agilitzar la tramitació del seu permís de residència a Espanya si inverteixen almenys 500.000 euros en béns immobiliaris, 1.000.000 en accions o comptes bancaris, o 2.000.000 en deute públic. Aquest permís de residència és extensible a la unitat familiar dependent del cap de família.

La Residència No lucrativa permet al ciutadà estranger tramitar la seva Permís de Residència a Espanya i el de les persones que formen la seva unitat familiar complint una sèrie de requisits bàsics, entre ells:

 • No ser ciutadà d'un Estat de la Unió Europea, de l'Espai Econòmic Europeu o de Suïssa, o familiar de ciutadans d'aquests països als quals els sigui aplicable el règim comunitari.
 • No trobar-se irregularment en territori espanyol.
 • En el cas que el sol·licitant sigui major d'edat penal, no tenir antecedents penals a Espanya i als països anteriors on hagi residit durant els últims cinc anys, per delictes previstos a l'ordenament espanyol.
 • No tenir prohibida l'entrada a Espanya i no figurar com a rebutjable a l'espai territorial de països amb els quals Espanya tingui signat un conveni en aquest sentit.
 • Comptar amb mitjans econòmics suficients per atendre les seves despeses d'estada i retorn i els de la seva família, durant el període de temps pel qual es vulgui residir a Espanya i sense necessitat de desenvolupar cap activitat laboral o professional.
 • Comptar amb una assegurança pública o una assegurança privada de malaltia concertat amb una Entitat asseguradora autoritzada per operar a Espanya.
 • No trobar-se dins del termini de compromís de no retorn a Espanya que l'estranger hagi assumit al acollir-se a un programa de retorn voluntari.
 • No patir cap de les malalties que poden tenir repercussions de salut pública greus de conformitat amb el que disposa el Reglament Sanitari Internacional de 2005.
  Haver abonat la taxa legalment establerta.

 • Haver-hi abonat la taxa legalment establerta.
 • A més, és convenient la compra d'un immoble a Espanya, que serviria per a allotjament de la persona o la seva família i, que, en cas de no ser utilitzat, podria ser llogat pel propietari, generant amb això rendes i els corresponents impostos a pagar a l'Estat espanyol.

El nostre bufet manté col·laboracions amb Agents de la Propietat Immobiliària, degudament registrats, a tot el territori Espanyol, el que garanteix al futur comprador el millor assessorament tant en el preu com en els tràmits legals i fiscals de la inversió, amb la major seguretat per aquest .