ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Dilluns, 30 Març 2015 11:42

Llum verda a la Llei de Seguretat Ciutadana

Aquesta llei entrarà en vigor l'1 de juliol de 2015, llevat de la disposició final primera, que entrarà en vigor l'endemà de la publicació al BOE, segons fonts del Congrés dels Diputats.

Aquesta llei regula aspectes i funcions atribuïts a altres òrgans i autoritats administratives, com la documentació i identificació de les persones, el control administratiu d'armes, explosius, cartutxeria i articles pirotècnics o la previsió de la necessitat d'adoptar mesures de seguretat en determinats establiments, amb el correlat d'un règim sancionador actualitzat imprescindible per garantir el compliment dels fins de la llei.

També es regulen les mesures que han d'adoptar les autoritats per protegir la celebració de reunions i manifestacions, així com per restablir la normalitat del seu desenvolupament en casos d'alteració de la seguretat ciutadana.

Per primera vegada es regulen els registres corporals externs, que només podran realitzar-se quan hi hagi motius per suposar que poden conduir a la troballa d'instruments, efectes o altres objectes rellevants per a l'exercici de les funcions d'indagació i prevenció que encomanen les lleis a les Forces i cossos de seguretat.

Es regulen, d'altra banda, les mesures de control administratiu que l'Estat pot exercir sobre les activitats relacionades amb armes, explosius, cartutxeria i articles pirotècnics.

Així mateix, s'estableixen obligacions de registre documental per a activitats rellevants per a la seguretat ciutadana.

MENORS

Quant als autors de les conductes tipificades com a infraccions, s'eximeix de responsabilitat als menors de catorze anys, d'acord amb la legislació sobre responsabilitat penal del menor. Així mateix es preveu que quan sigui declarat autor dels fets comesos un menor de divuit anys no emancipat o una persona amb la capacitat modificada judicialment respondran solidàriament amb ell dels danys i perjudicis ocasionats seus pares, tutors, curadors, acollidors o guardadors legals o de fet.

REGISTRE

Es crea, finalment, un Registre Central d'Infraccions contra la Seguretat Ciutadana, indispensable per poder apreciar la reincidència dels infractors i permetre, d'aquesta manera, sancionar adequadament als qui de manera voluntària i reiterat incorren en conductes mereixedores de retret jurídic.

CANVIS DEL SENAT

S'instaura que el personal que realitzi funcions de policia administrativa tindrà l'especial deure de col·laborar en la consecució de les fins previstes en l'article 3 d'aquesta Llei.

En el text modificat se sosté també que serà causa legítima suficient per a l'entrada en un domicili privat la necessitat d'evitar danys imminents i greus a les persones ia les coses, en supòsits de catàstrofe, calamitat, ruïna imminent o altres de semblants d'extrema i urgent necessitat. En aquest sentit, per a l'entrada en edificis ocupats per organismes oficials o entitats públiques, no cal el consentiment de l'autoritat o funcionari que els tingués al seu càrrec.

Es consideraran infraccions greus la creació de desordre en els espais públics, o obstaculització de la via pública amb mobiliari urbà, vehicles o altres objectes, quan en tots dos casos hi hagi una alteració greu de la seguretat ciutadana; i infraccions molt greu les reunions o manifestacions no comunicades o prohibides en infraestructures o instal·lacions en què es presten serveis bàsics per a la comunitat, així com la intrusió en els recintes d'aquestes, inclòs el seu sobrevol, quan s'hagi generat un risc per a la vida o la integritat física de les persones.

El nou text indica, a més, que les infraccions administratives tipificades en aquesta Llei prescriuen als sis mesos, a l'any o als dos anys d'haver-se comès, segons siguin lleus, greus o molt greus, respectivament.

Finalment, respecte al règim especial de Ceuta i Melilla, es disposa que els estrangers que siguin detectats en la línia fronterera de intenten superar els elements de contenció per creuar irregularment la frontera podran ser rebutjats per tal d'impedir la seva entrada il·legal a Espanya, sempre que es realitzi respectant la normativa internacional de drets humans i de protecció internacional de la qual Espanya és part.

Diari Digital El Derecho