ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Dijous, 18 Juny 2020 08:32

Renovació dels permisos de residència i treball dels estrangers

La Secretaria d’Estat de Migracions ha prorrogat durant sis mesos automàticament les autoritzacions de residència i treball de ciutadans estrangers a partir de l’acabament de l’estat d’alarma.

Segons l’ordre ministerial aquestes autoritzacions quedaran prorrogades sense necessitat d’emetre una resolució individual per a cada una a l’Oficina d’Estrangeria.

L’objectiu d’aquesta norma és evitar que els ciutadans estrangers puguin trobar-se, de manera involuntària i com a conseqüència de la suspensió de terminis administratius, en una situació d’irregularitat sobrevinguda.

La Secretaria d’Estat de Migracions reconeix que la impossibilitat de presentar sol·licituds de renovació d’aquestes autoritzacions de forma presencial, sumada a la dificultat de dur a terme aquests tràmits de forma electrònica ha generat als estrangers residents a Espanya i als ocupadors i resta d’agents socials i econòmics «una gran inseguretat jurídica».

Per resoldre aquesta situació l’ordre ministerial cerca cobrir múltiples casuístiques amb el desenvolupament de set articles en els quals s’estableix la pròrroga de les autoritzacions temporals de residència i/o treball, així com de les autoritzacions d’estada per estudis, mobilitat d’alumnes, pràctiques no laborals o serveis de voluntariat previstes en la normativa d’estrangeria.

A més, s’estén la validesa de les targetes de familiar de ciutadà de la Unió durant l’estat d’alarma i fins a un període de sis mesos a comptar des del seu aixecament.

Aquesta norma regula igualment la pròrroga automàtica de les targetes d’identitat d’estranger concedides partint d’una residència de llarga durada, així com les estades menors de 90 dies.

Els visats de llarga durada, expedits a l’empara d’un Acord de Mobilitat de Joves i els visats d’estada per estudis de fins a 180 dies de durada que expirin durant l’estat d’alarma es veuran prorrogats per un període de tres mesos, sempre que el seu titular es trobi a Espanya i no li hagi sigut possible, per les circumstàncies excepcionals ocasionades per la crisi de la Covid-19, tornar al seu país d’origen.

A més, els titulars d’autoritzacions temporals de residència i/o treball i de les autoritzacions d’estada, així com als posseïdors d’una targeta de familiar de ciutadà de la Unió o de llarga durada prorrogada que es trobin durant l’estat d’alarma a l’estranger podran entrar a Espanya presentant el seu document de viatge vàlid i en vigor, acompanyat de la Targeta d’Identitat d’Estranger caducada.

S’estableix, finalment, que les absències del territori espanyol com a conseqüència de la impossibilitat de tornar a Espanya per la crisi sanitària no seran computables als efectes de continuïtat de residència.

El Periódico Digital