ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF Advocats Twitter SF Advocats Google + SF Advocats Linkedin SF Advocats
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Google + SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Crèdits concursals d'Hisenda

Una fallada del Tribunal Suprem de Justícia a Espanya posa límit als crèdits concursals d'Hisenda. A partir de l'11 de gener d'aquest any, un crèdit concursal de l'Agència Tributària per l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) a ingressar, no pot ser compensat amb un altre crèdit a favor de la massa total del concurs per l'impost a retornar.

PER QUÈ AQUESTA FALLADA?

Segons el ponent, el magistrat Ignacio Sancho Gargallo, doctor en Dret, es determina que la liquidació practicada com a conseqüència de les factures rectificatives emeses pels creditors concursals a la vista de la declaració de concurs, té com a conseqüència un IVA a ingressar.

Les factures emeses posteriorment a la declaració corresponen a fets imposables anteriors al concurs. Aquest IVA a ingressar a favor de l'AEAT es considera un crèdit concursal. En conseqüència, podria ser compensat amb l'impost a retornar corresponent a exercicis anteriors de la declaració de concurs. No podia ser compensat amb l'IVA a retornar dels exercicis realitzats posteriorment al concurs.

ELS CANVIS EN LES CONDICIONS

Segons l'article 92 de la Llei de l'IVA (LIVA), la quota tributària es determina per la diferència entre impost suportat i repercutit pel subjecte passiu, calculats sobre l'import total de les operacions que constitueixen la base imposable d'aquest impost. Així, la deducció de l'IVA repercutit pel subjecte passiu és el mecanisme legal constituït per estipular la quota tributària d'aquest impost.

Segons l'article 99 de la Llei de l'IVA, està establert que la deducció global del muntant de les quotes deduïbles suportades en un període determinat hauria de realitzar sobre les quotes meritades durant aquest mateix període de liquidació.

Seguint aquest mateix, es permet al subjecte passiu aplicar la deducció de l'IVA suportat, en les liquidacions posteriors. Això sempre dins d'un termini màxim de quatre anys.

No cal retrotreure els efectes de la deducció al període en què es va suportar l'IVA que es va a deduir. Això representa una solució pràctica per tal de facilitar les liquidacions sense necessitat de realitzar contínues rectificacions, que representen una inversió de temps.

CONCLUSIONS DEL PONENT

Sancho Gargallo exposa que, quan es dóna una situació de concurs del subjecte passiu, la data en què es realitza la deducció de l'IVA suportat amb anterioritat a la declaració de concurs és molt important. Fins i tot si es tracta del mateix trimestre en què s'efectua la declaració. Això es deu al fet que, segons aquesta data, es pot determimar que s'apliqui a un tipus de crèdit: crèdits concursals o contra la massa total.

Pel magistrat, s'actua sota la jurisprudència prèvia del Tribunal Suprem en la sentència dicada el dia de 22 de juliol de 2013. I això en conseqüència amb la naturalesa del tribut i per garantir un mecanisme legalment establert per a la determinació de la quota tributària de IVA.

Es conclou que, independentment del moment en què es faci valer la deducció de l'IVA suportat, en qualsevol cas, el que va sorgir amb anterioritat a la declaració de concurs ha de ser deduït amb càrrec a l'IVA meritat en aquest mateix període de liquidació.

Sancho Gargallo, basat en que el citat article 99 de la Llei de l'IVA, conclou que si no s'han inclòs les quotes suportables deduïbles en la declaració-liquidació corresponent i es fa en els quatre anys posteriors, l'administració concursal pot deduir-les fent una rectificació del període en què van ser suportades.

Redacció SF Advocats