ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Dimarts, 08 Octubre 2019 14:19

Impost sobre actius no productius

Després de la decisió del Tribunal Constitucional de declarar adequat al marc constitucional la ‘Llei 6/2017, del 9 de maig, de l’impost sobre els actius no productius de le persones jurídiques’, aquesta legislació catalana torna a tenir vigència i fitxa el període dels subjectes passius per presentar les autoliquidacions corresponents als exercicis de 2017, 2018 i 2019, entre l’1 d’octubre i el 30 de novembre d’aquest any.

Cal recordar, que aquesta mesura va nèixer amb els següents objectius:

  • Reduir les operacions actuals d’evasió fiscal, a causa de l’habitual pràctica de traslladar patrimoni personal a estructures societàries per ocultar veritables titularitats patrimonials.
  • Millorar l’eficiència i la productivitat en la utilització d’aquests actius.
  • Contribuir a la redistribució de la riquesa per part de les persones jurídiques amb major volum d’actius no productius.

L’impost grava la tinença (la propietat, però també extensible a altres drets reals com el de superfície, ús o usdefruit) d’actius no productius de les persones jurídiques situats a Catalunya o la tinença correspon a contribuents amb el domicili fiscal en el territori; en el qual s’inclouen: immobles, vehicles a motor amb potència superior a 200cv, embarcacions de lleure, aeronaus, objectes d’art i antiguitats i joies. La Llei també especifica expressament una sèrie d’actius que de facto es consideren com a no productius, i que per tant s’han de declarar: determinades operacions d’actius cedits gratuïtament o onerosament, així com actius no afectes a activitat econòmica. S’exclou l’aplicació de l’impost a Administracions Públiques, representacions diplomàtiques, consolats i organismes internacionals amb seu a Catalunya i fundacions, organitzacions no governamentals i entitats sense ànim de lucre.

La quota íntegra de l’impost es calcula aplicant a la base imponible (suma de totst els actius improductius valorats amb valor catastral o valor de mercat), el tipus progressiu d’acord amb la taula que incorpora la Llei. El tipus mínim és el 0,21% i el màxim el 2,75%.

La declaració es presenta a través del Model d’Autoliquidació 540, i el termini finalitza el proper 30 de novembre. La Llei de l’impost no preveu cap procediment d’ajornament o fraccionament específic, llevat de la possibilitat d’acudir al règim general establert en la Llei General Tributària i en el Reglament General de Recaptació.

Per a més informació pot consultar el següent document:

Decret Llei 8/2019 de 14 de maig

David Figueres Batet, Soci Director SF Abogados