ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Dimarts, 22 Gener 2019 14:57

Nova Llei de Societats de Capital

A data de 30 de desembre de 2018, va entrar en vigor la Llei 11/2018, que modifica la redacció de l'article 348 bis de la Llei de societats de capital. El nou text afegeix una sèrie de cauteles addicionals per evitar posar en risc l'estabilitat financera de les PIMES familiars a forçar-les a triar entre repartir dividends o pagar la quota de liquidació al soci que decidia separar-se, situació que podia donar lloc a problemes de liquiditat, alhora que se segueix protegint l'aspiració dels accionistes a participar dels beneficis de la societat.

L'article 348 bis té un efecte important en les empreses familiars. En aquest tipus de negocis, la pròpia dinàmica porta a una atomització del seu accionariat ia l'existència d'accionistes desvinculats del dia a dia o amb situacions complexes que poden posar per davant els seus interessos econòmics personals sobre el projecte empresarial familiar, explica Ricard Agustí, fundador de Family Business Solutions i consultor d'empreses familiars. A més, moltes empreses familiars històricament i culturalment ha optat per reinvertir els beneficis per a garantir la continuïtat i creixement del negoci en lloc de repartir dividends.

Ara, amb la nova redaccio de l’article 348 bis de la LSC, els canvis més rellevants són:

  • Primer, la possibilitat expressa de pactar disposicions estatutàries per modificar o suprimir aquesta causa de separació de la societat. S'exigeix el consentiment de tots els socis per a la supressió o modificació d'aquesta causa de separació, llevat que es reconegui el dret de separació als socis que no haguessin votat a favor d'aquest acord.
  • Segon, es redueix el percentatge mínim de beneficis a repartir, sent ara el 25% dels beneficis obtinguts durant l'exercici anterior que siguin distribuïbles (en lloc del 30%). A més, es subordina la causa de separació a una actuació sistemàtica de la societat, ja que es permet complir amb el percentatge en termes de la mitjana ponderada dels cinc últims exercicis, de manera que el repartiment pugui ser menor en alguns anys en què existeixin majors necessitats d'inversió. És a dir, el dret de separació no sorgirà si el total dels dividends distribuïts durant els últims cinc anys equival, almenys, al 25% per cent dels beneficis legalment distribuïbles registrats en aquest període.
  • Tercer, es condiciona el dret de separació a què s'hagin obtingut beneficis durant els tres exercicis anteriors de manera continuada, de manera que la irrupció d'un any amb pèrdues obliga a reiniciar de nou el còmput del termini, ja que no existeixin limitacions legals al repartiment del resultat de l'últim exercici previ a la junta, per raons d'atenció a la reserva legal, a les reserves estatutàries o qualsevol altra limitació legal que impedís el repartiment de dividends.

Tal com es recull en l'exposició de motius de la Proposició de llei per modificar l'article 348 bis de la Llei de societats de capital (122/000151), les empreses familiars de segona i successives generacions eren susceptibles de patir un abús per part dels socis majoritaris, els quals podien oposar-se reiteradament a la Junta al repartiment del dividend i optar per la seva reinversió contínua en la societat, i que sovint ja obtenien retribucions de la societat com a administradors o salaris per càrrecs directius. Per aquesta raó, l'article 348 bis buscava protegir l'accionista minoritari, facilitant la seva sortida de la societat. Ara, amb el recent canvi legislatiu, s'han endurit els requisits per exercir aquest dret de separació, per evitar així tensar en excés als accionistes sota amenaça de separació del soci minoritari, explica Ricard Agustí, fundador de Family Business Solutions i consultor d'empreses familiars.

Legal Today