ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Dimarts, 27 Octubre 2015 10:59

Publicació d'un llistat de morosos tributaris

Està previst que el proper mes de desembre d'aquest any 2015 es publiqui el primer llistat de morosos amb la Hisenda pública estatal, que, segons la redacció del nou article 95 bis de la Llei general tributària, rep el nom de llistat de situacions d'incompliment rellevant de les obligacions tributàries.

Sense perjudici d'aquest primer llistat, a partir del 2016, una Ordre Ministerial d'establir la data de publicació de la llista, que s'ha de produir en tot cas durant el primer semestre de cada any, el qual serà confeccionat i signat pel director de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

Aquesta mesura consistent en la publicació de llistats cal emmarcar-la en l'orientació de la lluita contra el frau fiscal mitjançant el foment de tota mena d'instruments preventius que coadjuven al compliment voluntari dels deures tributaris.

El Parlament espanyol ha considerat que l'esmentada publicació és totalment respectuosa amb el dret constitucional a la intimitat que tenen les persones físiques, a causa que, segons es manifesta en l'exposició de motius de la nova norma, aquest dret ha de conjugar proporcionalment amb els principis de transparència, eficàcia i publicitat que han de regir les actuacions de les administracions públiques.

D'aquesta manera, només seran objecte de publicació aquelles conductes tributàries socialment reprovables des d'una òptica quantitativa i que generen un major perjudici econòmic per a la Hisenda Pública.

En aquest sentit, s'estableix que la identificació dels deutors es limitarà a la publicació del nom i cognoms o raó social i el número d'identificació fiscal (NIF), i sempre que el conjunt dels seus deutes tributaris de titularitat estatal i / o les sancions tributàries aparellades superin l'import del milió d'euros (1.000.000 €).

Tot i això, cal tenir en compte que no s'han de computar, a l'efecte de calcular aquesta xifra, els deutes per tributs que, sent de titularitat estatal, estiguin suspeses i ajornades, però sí aquelles que, no estant suspeses i ajornades, estiguin pendents d'una decisió definitiva com a conseqüència de la interposició d'alguna impugnació davant els òrgans administratius o judicials

Com es pot inferir, la publicació d'aquests llistats de morosos pot arribar a tenir un efecte socialment punitiu i, encara que la proposta d'inclusió sigui comunicada prèviament al deutor afectat, aquest únicament podrà fer al·legacions en relació a possibles errors aritmètics o de càlcul.

Moisés Murcia Priego 
Advocat especialista en Dret de l'Empresa, SF Advocats