ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Dijous, 14 Mai 2020 08:44

Prestació extraordinària per a autònoms sense mútua

Seguint l’opció prevista a l’art. 83.1.b) les persones treballadores autònomes compresos en l’àmbit d’aplicació del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms (RETA) hauran de tenir formalitzada la cobertura de l’acció protectora per contingències professionals, incapacitat temporal i cessament d’activitat amb una mútua col·laboradora per a tota l’acció protectora indicada.

D’aquesta manera, en el seu moment, es va fitxar que els treballadors i treballadores autònomes tenien un termini fins al mes de juny de 2019 per realitzar l’opció per alguna Mútua col·laboradora amb la Seguretat Social per a la gestió de determinades prestacions de Seguretat Social. Un col·lectiu d’uns 50.000 autònoms no ho van fer, veient-se davant l’impacte econòmic causat pel coronavirus COVID-19, amb la necessitat de realitzar de forma massiva la sol·licitud de cessament d’activitat. Davant la situació descrita, el Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril (amb efectes de 23/04/2020), ha disposat que poden optar per una Mútua al temps de sol·licitar el cessament, i així garantir que la nova entitat els pugui reconèixer el dret i facilitar la seva tramitació, exercitant l’opció i formalitzant el corresponent document d’adhesió en el termini de tres mesos des de la finalització de l’estat d’alarma. Igualment, podran sol·licitar la prestació de la Incapacitat Temporal a partir d’aquest moment també a la Mútua per la que opten.

El document d’adhesió amb la mútua, inclourà la cobertura de les contingències professionals, incapacitat temporal per contingències, comunes i la prestació de cessament d’activitat que fins al moment tinguessin cobertes amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i amb el Servei Públic de Treball Estatal (SEPE).

La mesura queda recollida a la D.A. 10ª  Reial Decret-llei 15/2020, de 21 d’abril.

«Disposició addicional desena. Opció per una mútua col·laboradora amb la Seguretat Social dels treballadors del Règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms que haguessin optat inicialment per una entitat gestora.

Els treballadors inclosos a l’àmbit d’aplicació del Règim Especial de la Seguretat Social del Treballadors per Compte Propi o Autònoms que no haguessin exercitat l’opció prevista a l’article 83.1.b) text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat per Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, ni l’opció per una mútua, en virtut del disposat a l’apartat 7 de l’article 17 del Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social de la COVID-19, hauran de donar compliment al disposat a l’article 83.1.b), anteriorment citat, exercitant l’opció i formalitzant el corresponent document d’adhesió en el termini de tres mesos des de la finalització de l’estat d’alarma. Aquesta opció tindrà efectes des del dia primer del segon mes següent a la finalització d’aquest termini de tres mesos.

Un cop transcorregut el termini per dur a terme l’opció prevista en el paràgraf anterior sense que el treballador hagués formalitzat el corresponent document d’adhesió, s’entendrà que ha optat per la mútua amb major nombre de treballadors autònoms associats a la província del domicili de l’interessat, produint-se automàticament l’adhesió amb efecte des del dia primer del segon mes següent a la finalització del termini de tres mesos a que es refereix el paràgraf anterior. Amb la finalitat de fer efectiva aquesta adhesió, l’Institut Nacional de la Seguretat Social comunicarà a la mútua les dades del treballador autònom que siguin estrictament necessàries.

La Mútua Col·laboradora de la Seguretat Social notificarà al treballador l’adhesió amb indicació expressa de la data d’efectes i la cobertura per les contingències protegides.»

iberley.es