ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Dijous, 22 Agost 2019 11:08

El Conveni de centres d’atenció a discapacitats

El passat 4 de juliol es va publicar al BOE el XV Conveni col·lectiu general de centres i serveis d'atenció a persones amb discapacitat, text que per certes prerrogatives no ha estat exempt de polèmica pel que fa permetrà que determinades Entitats del Tercer Sector Social, en actuació concertada amb els sindicats, expulsin a la iniciativa empresarial de la inserció laboral de les persones amb discapacitat a través dels Centres Especials d'Ocupació.

CONVENI COL·LECTIU

El XV Conveni regula les condicions de treball entre empreses i les persones treballadores dels centres de treball, de titularitat privada o públics gestionats per empreses, i dels serveis d'atenció a persones amb discapacitat que tenen per objecte l'atenció, promoció i integració laboral de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, independentment de la fórmula de finançament de les places disponibles així com les associacions i institucions constituïdes amb aquesta finalitat.

INICIATIVA SOCIAL I DIFERÈNCIA SALARIAL

El terme iniciativa social va ser introduït per la Llei 9/2017 en relació amb el Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, que estableixen com a Centres Especials d'Ocupació d'iniciativa social aquells que tenen com a finalitat assegurar una ocupació remunerada per a les persones amb discapacitat i la plantilla estigui constituïda pel major nombre de persones treballadores amb aquesta condició.

Segons estableix l'article 29 del Conveni, els centres especials d'ocupació que no tinguin la consideració d'iniciativa social d'acord amb el que estableix l'art. 43.4 de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, quan prestin serveis a tercers indistintament de la modalitat jurídica utilitzada, es regularan en matèria salarial pel que estableix el conveni col·lectiu del sector d'activitat. D'aquesta manera, s'estaria afavorint als centres especials d'ocupació, realitzant una discriminació total que divideix els treballadors en dos "classes".

DENUNCIA DE LA CONACEE

Aquesta dualitat ja ha estat denunciada per algunes entitats. La Confederació Nacional de Centres Especials d'Ocupació ha decidit denunciar la qual considera una violació de drets d'aquest nou conveni, en tant que "permetrà que determinades Entitats del Tercer Sector Social, en actuació concertada amb els sindicats, expulsin a la iniciativa empresarial de la inserció laboral de les persones amb discapacitat a través dels Centres Especials d'Ocupació."

Segons afirma l'entitat, el nou text estableix una discriminació salarial entre treballadors amb discapacitat, que afectarà més de 50.000 empleats, força el tancament de més de 65% dels centres especials d'ocupació que hi ha a Espanya i que són d'iniciativa empresarial.

Així mateix, denuncien com la CNMC s'aprecia un desavantatge competitiu als centres d'iniciativa empresarial, donat l'impacte en la seva facturació i nivell d'ocupació, i crearà una distorsió en el mercat de treball de les persones amb discapacitat, ja que un mateix treballador amb discapacitat percebrà diferent remuneració pel mateix treball, en el mateix sector, segons pertanyi a un CEE d'iniciativa empresarial o d'iniciativa social.

CONTRACTACIONS I SALARI DEL NOU CONVENI

El règim de contractació estarà supeditat a les modalitats presents en l'Estatut dels Treballadors, i pot adquirir la condició de fixos si transcorregut el temps del mateix es continuen realitzant activitats sense l'existència d'un nou contracte.

Les retribucions del personal comprès en aquest Conveni estan constituïdes pel salari base, els complements, plusos i altres conceptes retributius. El complement de desenvolupament professional (CDP) regulat en l'article 36 de la XIV Conveni col·lectiu és substituït pel complement de desenvolupament i capacitació professional que es regula en el present Conveni pel que les quantitats que per l'anterior complement de desenvolupament professional vinguessin percebent els treballadors s'integraran en el nou complement de desenvolupament i capacitació professional, fins a un màxim d'un 5,6% de la quantitat que es vingués percebent. Estarà compost per dos nivells (N1 i N2) que s'han de pagar un sol cop cada un d'ells i la seva posada en marxa començarà a partir l'1 de gener del 2019.

Noticias Jurídicas