ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Dimarts, 05 Febrer 2019 16:19

Les 10 claus per a la revaloració de les pensions públiques

El RDL 28/2018, de 28 de desembre, aborda la revaloració de les pensions i altres prestacions públiques en l'any 2019 i l'increment del límit màxim i de les bases màximes i mínimes de cotització dels diferents règims del sistema, així com la fixació dels nous tipus de cotització. Inclou també mesures per lluitar contra la precarietat en l'ocupació, així com reformes que afecten els treballadors autònoms.

Aquestes són les principals mesures:

 1. Pensions del sistema de la seguretat social, de classes passives de l’estat i d’altres prestacions socials
 • L'1 de gener de 2019 s'aplicarà una revaloració inicial del 1,6% a les pensions contributives del Sistema i del 3% per a les mínimes i SOVI i per a les pensions no contributives (art. 1 i annexos).
 • Paga de compensació per la desviació de la inflació el 2018. Abonament abans del mes d'abril de 2019 d'una paga per la diferència entre la revalorització del 1,6% que es va aplicar el 2018 i el 1,7%, resultat de calcular la mitjana dels índexs mensuals dels darrers 12 mesos (art. 2).
 • Pensió de viduïtat. A partir de la nòmina de gener, la pensió de viduïtat es calcularà aplicant el 60% de la base reguladora. Aquesta pujada beneficia les persones amb 65 o més anys i que no perceben ingressos per treball ni altres pensions (DA 7a i DF 6a i 7a). En el cas que siguin pensions complementades a mínims, no percebran variació en la paga, ja que l'Estat complementa addicionalment la seva pensió fins al mínim que es determina.
 1. Treballadors autònoms
 • Obligatorietat de la cobertura de totes les contingències: comunes (malaltia comuna i accident no laboral) i professionals (accident de treball i malaltia professional), cessament d'activitat - prestació que duplica el seu període de durada- i formació i prevenció, amb l'excepció del Sistema Especial per a Treballadors per compte propi agraris (DF 2ª.16 a 25, DF 3ª). Aquesta cobertura, ara ampliada, s'articula a través de la gestió realitzada per les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.
 • Aportacions dels autònoms: s'estableix per 2019 un increment del 1,25% a la base mínima de cotització, que es fixa en 944,40 euros. El tipus de cotització, s'estableix en el 30% el 2019, el 30,3% el 2020, 30,6% el 2021 i 31% el 2022 (art. 6 i DT 2ª).
 • Tarifa plana. Durant els primers 12 mesos: si es cotitza per base mínima, 60 euros (51,50 contingències comunes; 8,50 contingències professionals); si es cotitza per sobre de base mínima, es redueix la quota per contingència comuna un 80%.
 • A partir del mes 13 al 24: s'apliquen reduccions sobre la quota que correspondria (DF 3ª.2). S'amplia també la tarifa plana dels treballadors enquadrats en el sistema especial agrari (DF 3ª.3).
 • Nou tipus d'infracció laboral greu (multes d'entre 3.126 i 10.000 euros) per prevenir la possible utilització de la figura del fals autònom (DF 4ª).
 • Beneficis en la cotització a la Seguretat Social aplicables als treballadors per compte propi agraris (DF 3ª.3 i 5).
 • Treballadors per compte propi que exerceixin la seva activitat a temps parcial. S'ajorna l'entrada en vigor del que preveuen els articles 1.1, primer paràgraf; 24, segon paràgraf; i 25.4 de l'Estatut del Treball Autònom (DA 2ª).
 1. Cotització règim general
 • S'incrementa en un 7% la base de cotització màxima, que se situa en 4.070,10 € (art. 3).
 • La tarifa de primes de cotització per contingències professionals, el tipus mínim passa del 0,9% al 1,5% (DF 5ª).
 • Inclusió obligatòria en el Règim General de la Seguretat Social dels que participin en programes de formació, pràctiques no laborals o pràctiques acadèmiques externes (DA 5ª).
 • Suspensió del sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals per disminució de la sinistralitat laboral (DA 3a).
 1. Sistema especial d’empleats de la llar
 • S'estableixen bases de cotització en funció de 10 trams de retribucions, l'últim es deixa perquè la base sigui el salari percebut. A més, es fixen les hores màximes que es podran realitzar en cada tram, d'acord al SMI (art. 4.1).
 • Es manté la reducció del 20% en les cotitzacions per les persones que treballen al servei de la llar, així com la bonificació de fins al 45% si és família nombrosa (art. 4.2).
 • Es redueix el període transitori per a l'equiparació completa amb la resta de treballadors del Règim General i cotitzar pel salari real, que serà efectiu l'1 de gener de 2021 (DF 2ª.29).
 1. Contractes de durada igual o inferior a 5 dies
 • En els contractes de durada igual o inferior a 5 dies, el recàrrec sobre la quota empresarial passa del 36 al 40 per cent (DF 2ª.4)
 • Es regula també una millora de la protecció social d'aquests treballadors (nou article 249 bis LGSS) per aplicar als dies efectivament treballats i cotitzats un "coeficient de temporalitat», que es correspon amb l'increment en la cotització abans assenyalat (DF 2ª .7)
 1. Jubilació
 • Es prorroga fins al 2020 la jubilació amb els requisits i condicions previs a la Llei 27/2011 d'aquelles persones la relació laboral s'hagi extingit abans de l'1 d'abril de 2013, sempre que després no estiguin inclosos en algun règim de la Seguretat Social. També per a les persones van ser acomiadades en convenis col·lectius o en expedients de regulació d'ocupació abans l'1 d'abril de 2013 (DF 2ª.28).
 • Es modifica l'Estatut dels Treballadors perquè els convenis col·lectius puguin establir clàusules que possibilitin l'extinció del contracte de treball per compliment de l'edat legal de jubilació -la coneguda com "jubilació obligatòria" - sempre que tinguin dret al cent per cent de la pensió de jubilació (DF 1r).
 1. Protecció per atur
 • Subsidi Extraordinari per Atur. Es prorroga indefinidament en tant es culmina un nou model estructural de protecció per desocupació assistencial (DD Única.2, d).
 • Subsidi d'atur o renda agrària en el règim de treballadors temporers. Es redueix el nombre mínim de jornades requerides per accedir, passant de 35 a 20 jornades, per pal·liar les dificultats de la seva acreditació per tenir dret a la protecció com a conseqüència de les pluges torrencials ocorregudes el passat mes d'octubre a les províncies de Sevilla, Cadis i Màlaga (art. 11).
 • Protecció per desocupació en el cas de determinats contractes per a la formació i l'aprenentatge (DT 5ª).
 1. Incentius a la contractació vinculats a la taxa d’atur

Es deroguen expressament les mesures contractuals i incentius a la contractació vinculades a una taxa d'atur superior al 15% (DD Única.2):

 • El contracte indefinit de suport a emprenedors,
 • La possibilitat de celebrar contractes de formació i aprenentatge amb persones d'entre 25 i 30 anys i els incentius a la contractació a temps parcial amb vinculació formativa,
 • La contractació indefinida d'un jove per microempreses i empresaris autònoms.
 • Els incentius a la contractació en nous projectes d'emprenedoria jove
 • El contracte a la primera ocupació jove i els incentius als contractes en pràctiques.
 1. Salari mínim interprofessional: S'incorporen normes per evitar que l'increment del 22,3% afecti conceptes no salarials inclosos en normes no estatals, convenis col·lectius o contractes privats, evitant distorsions indirectes indesitjables. Així, les referències contingudes, per exemple, en les normes locals i autonòmiques referides al SMI i els pactes entre privats referenciats a aquest import no es veuran afectats directament per la pujada del salari mínim, aplicant les normes de dret transitori previstes i habituals en altres reials decrets d'increment de l'SMI (art. 12).
 2. Sistema nacional de garantia juvenil: Derogació de la mesura d'acompanyament al salari dels joves inscrits en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil que subscriguin un contracte per a la formació i l'aprenentatge (DD Única.2, e) i DT 8a).

MODIFICACIONS NORMATIVES

 • Estatut dels treballadors: DA 10ª.
 • Llei general de la Seguretat Social: arts. 83.1, 102, 146 (nou apartat 4), 151, 170.1, 196.2, 249, 249 bis (nou), 308, 311.1, 313.1, 316.1, 317, 321, 325, 327.1, 329, 337.1 i 4, 338, 340.2 , 433, 347.1, 350, DA 1ª.1 i 2, DA 28, 29 i 30 (noves), DT 4ª.5, DT 16.
 • Estatut del Treball Autònom: arts. 26, 31, 31 bis (nou), 32, 32 bis (nou), 38 bis, DA 3ª i DA 4ª.

DEROGACIONS EXPRESSES

 • Article 4 i DT 9a Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral.
 • Articles 9, 10, 11, 12 i 13, DA 9a i DT 1ª Llei 11/2013, de 26 de juliol, de mesures de suport a l'emprenedor i d'estímul del creixement i de la creació d'ocupació.
 • Apartat 2 de la DA 2ª, apartat 1 de la DT 2ª i DT 9ª de l'Estatut dels Treballadors.
 • Apartat 7 de la DA 27 de la Llei General de la Seguretat Social.
 • DA 120 i DA 121 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a 2018.

ENTRADA EN VIGOR

1 de gener de 2019

Noticias Jurídicas