ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Dijous, 21 Març 2019 14:56

Més seguretat per als empleats de la llar

Els empleats de la llar són aquells treballadors que presten serveis dins d'una llar familiar, per a un cap de família i que es troben integrats en el Règim General de la Seguretat Social i afiliats al compte de cotització de l'ocupador, estant aquesta creada per a tal fi.

Amb la reforma del 14 de novembre de 2011 R.D. 1620/2011 pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del servei de la llar familiar, han estat bastants aspectes els que han variat en la regulació d'aquest règim especial, millorant així les condicions laborals per a aquest col·lectiu, el qual sempre ha estat bastant desemparat i sobretot en comparació al Règim General ordinari.

COM PROCEDIR PER A LA CONTRACTACIÓ LEGAL

El cap de família haurà de tramitar la seva alta com a ocupador per la qual cosa se li assignarà un Codi de Compte de Cotització on haurà afiliar al seu / seus empleat / s de llar.

A partir del 01 d'abril del 2013 i buscant una flexibilització en els tràmits, ja que els resultats obtinguts des de l'entrada en vigor de la reforma no van ser els esperats, hi ha l'opció en la qual els treballadors podran realitzar directament la seva afiliació, altes, baixes i modificacions de dades a la Seguretat Social, si prèviament és acordat amb l'ocupador i consentit per escrit per aquest. Això podrà tramitar amb la condició que aquests empleats treballin menys de 60 hores mensuals per cada un dels ocupadors que pogués tenir.

Ignasi Vives, advocat de Sanahuja Miranda Advocats, recorda que "en relació amb el contracte, s'hauran de fer per escrit els contractes de durada superior a 4 setmanes. Els contractes realitzats verbalment que superin les 4 setmanes seran considerats automàticament indefinits, excepte prova en contra. Això no obstant, es podrà incorporar al contracte un període de prova que tindrà una durada màxima de 2 mesos ".

COM QUEDA REGULAT EL SALARI

Aquesta normativa també busca regular la remuneració salarial d'aquests treballadors per evitar males pràctiques. Per això, el salari per a una jornada completa serà com a mínim el Salari Mínim Interprofessional corresponent a l'any en curs, sent per al 2019 de 900 € mensuals.

El treballador tindrà dret a 2 pagues extres anuals, que hauran de pagar-se de forma semestral. A més, l'ocupador haurà de fer lliurament de forma mensual del rebut de salari corresponent, així com de les 2 pagues extres.

Per a la finalització del contracte, es podran adduir els següents motius: finalització del període convingut; voluntat de l'ocupador; acomiadament disciplinari o voluntat del treballador.

DRET A DESCANS I VACANCES

L'empleat tindrà dret a un descans entre jornada i jornada d'un mínim de 12 hores, i a un descans setmanal de 36 hores, de les quals mínim 24 hauran de ser gaudides de forma consecutiva preferentment en diumenge.

Correspondran en concepte de vacances anuals 30 dies naturals que podran ser distribuïts en 2 o més fraccions.

JORNADA

La jornada màxima setmanal serà de quaranta hores de treball, podent-se acordar períodes de temps de presència que no computarien en aquestes quaranta hores. L'horari habitual serà pactat entre les dues parts. Un cop finalitzada la jornada, així com el temps de presència pactat, l'empleat no tindrà l'obligació de romandre a la llar familiar.

OBLIGACIÓ DE COTITZAR: QUI I QUANT?

L'obligació de cotitzar recaurà tant en l'ocupador com a l'empleat, sent la distribució de tipus de cotització de la següent manera:

  • Ocupador: 23,60% Contingències Comunes + 1,50% Contingències Professionals.
  • Empleat: 4,70% Contingències Comunes L'obligat a l'ingrés de les quotes serà l'ocupador, que retindrà en el full de salari les cotitzacions corresponents al treballador.

El pagament estarà domiciliat en una entitat bancària i es realitzarà de forma automàtica cada mes, de manera que en cas d'existir una variació en els salaris s'haurà de comunicar a la TGSS per a la modificació de bases en cas que fos necessari.

COM QUEDEN LES PROTECCIONS

  • Incapacitat temporal per malaltia comuna o accident no laboral: La prestació en aquest cas es percebrà a partir del quart dia de baixa, l'ocupador estarà obligat al pagament de la prestació del quart al vuitè dia de la baixa ambdós inclosos. Des del novè dia en endavant l'abonament serà per part de la Seguretat Social. L'import del subsidi serà el 60 per cent de la base reguladora des del dia 4 al 20 ambdós inclosos i el 75% a partir del dia 21 fins a la data de l'alta.
  • Incapacitat temporal per accident laboral o malaltia professional: Tenen la mateixa protecció que els empleats en el Règim General ordinari, en cas d'accident es cobraran des del dia següent a la data d'accident, percebent el 75% de la base reguladora.
  • Atur: De moment no es contempla l'opció d'accedir a la prestació per desocupació, però es deixa oberta la possibilitat de realitzar estudis en un futur pel que fa a la viabilitat d'aquesta protecció. Això no obstant, un empleat de llar que hagi acumulat cotitzacions suficients amb anterioritat, per treballs pertanyents al Règim General, sí que tindrà dret a rebre la prestació, sempre que no hagi utilitzat les cotitzacions per sol·licitar una altra prestació i que la baixa en el règim especial de empleats de llar no hagi estat voluntària.

Diario Jurídico