ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Dijous, 04 abril 2019 14:56

Subsidi per desocupació majors de 52 anys

El Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral a la jornada de treball, introdueix una sèrie de mesures en l'àmbit laboral i de la Seguretat Social, entre les que es troba la modificació de la regulació de l'ex subsidi per desocupació per a majors de 55 anys en sis aspectes:

 1. Reducció de l’edat d’accés de 55 a 52 anys.
 2. Supressió del requisit de tenir complerta l'edat de 52 anys en el moment del fet causant del subsidi, permetent l'accés quan es compleixi aquesta edat i recollint en la regulació la jurisprudència del Tribunal Suprem sobre aquesta qüestió.
 3. Increment de la seva durada màxima, de manera que, si abans es percebia fins que la persona beneficiària pogués accedir a qualsevol de les modalitats de pensió contributiva de jubilació, es percebrà fins al compliment de l'edat ordinària de jubilació.
 4. Eliminació de la consideració de les rendes de la unitat familiar per a l'accés al subsidi.
 5. Increment de la quantia de la cotització per la contingència de jubilació durant la percepció del subsidi del 100 al 125 per cent del límit mínim de cotització vigent en cada moment;
 6. Eliminació dels percentatges aplicables a la quantia del subsidi quan prové d'un treball desenvolupat a temps parcial.

La resta dels requisits establerts per lucrar el subsidi per a persones treballadores majors de 52 anys es mantenen de manera que, caldrà haver cotitzat per desocupació, almenys, durant sis anys i justificar que en el moment de la sol·licitud es reuneixen tots els requisits , excepte l'edat, per accedir a la pensió contributiva de jubilació a la Seguretat Social.

REQUISITS

Podran accedir al subsidi els treballadors de més de cinquanta-dos anys, les persones que es trobin en algun dels supòsits previstos en els apartats 1 i 2 de l'article. 274 LGSS, figurant inscrits com a demandants d'ocupació durant el termini d'un mes, sense haver rebutjat cap oferta d'ocupació adequada ni haver-se negat a participar, excepte causa justificada, en accions de promoció, formació o reconversió professionals, no tinguen rendes en els termes establerts en l'article següent i es trobin en alguna de les següents situacions:

 • Estar percebent o tenir dret a percebre subsidi.
 • Haver esgotat prestació contributiva o subsidi per desocupació.
 • Ser emigrant que ha retornat a Espanya (hi ha d'haver treballat com a mínim 12 mesos a l'estranger, en països no pertanyents a la Unió Europea o l'Espai Econòmic Europeu, des de la seva última sortida d'Espanya) i no tenir dret a prestació contributiva per desocupació .
 • Ser alliberat o alliberada de presó sense dret a prestació contributiva per desocupació, quan la privació de llibertat ha estat per temps superior a 6 mesos. Haver estat declarada o declarat plenament capaç o persona amb invalidesa parcial com a conseqüència d'expedient de revisió per millora d'una situació de gran invalidesa, invalidesa absoluta o total per a la professió habitual.
 • Estar en situació legal d'atur i no tenir dret a prestació contributiva per desocupació per no haver cobert el període mínim de cotització (12 mesos), sempre que hagi cotitzat, almenys, 3 mesos.

Tot i que no tinguin responsabilitats familiars, sempre que hagin cotitzat per desocupació almenys durant sis anys al llarg de la seva vida laboral i acreditin que, en el moment de la sol·licitud, reuneixen tots els requisits, excepte l'edat, per accedir a qualsevol tipus de pensió contributiva de jubilació en el sistema de la Seguretat Social.

Si en la data en què es trobin en algun dels supòsits que preveuen els apartats anteriors, els treballadors no haguessin complert l'edat de cinquanta-dos anys, però, des d'aquesta data, romanguessin inscrits ininterrompudament com a demandants d'ocupació en els serveis públics de ocupació, podran sol·licitar el subsidi quan compleixin aquesta edat. A aquests efectes, s'entendrà complert el requisit d'inscripció ininterrompuda quan cadascuna de les possibles interrupcions hagi tingut una durada inferior a noranta dies, no es computaran els períodes que corresponguin a la realització d'activitat per compte propi o aliè. En aquest últim cas, el treballador no podrà accedir al subsidi quan el cessament en l'últim treball fora voluntari.

COTITZACIÓ DURANT LA PERCEPCIÓ DEL SUBSIDI

 1. L'entitat gestora cotitzarà per la contingència de jubilació durant la percepció del subsidi per desocupació per a treballadors majors de cinquanta-dos anys. Les cotitzacions efectuades d'acord amb el que preveu el paràgraf anterior tindran efecte per al càlcul de la base reguladora de la pensió de jubilació i percentatge aplicable a aquella en qualsevol de les seves modalitats, així com per completar el temps necessari per a l'accés a la jubilació anticipada . En cap cas aquestes cotitzacions no tenen validesa i eficàcia jurídica per acreditar el període mínim de cotització exigit en l'article 205.1.b), que, de conformitat amb el que disposa l'article 274.4 ha hagut de quedar acreditat en el moment de la sol·licitud del subsidi per atur per a majors de cinquanta-dos anys.
 2. Quan el perceptor del subsidi sigui un treballador fix discontinu, l'entitat gestora cotitzarà per la contingència de jubilació:
  • Durant un període de seixanta dies, a partir de la data en què neixi el dret al subsidi, si el beneficiari és menor de cinquanta-dos anys i ha acreditat, a efectes del reconeixement del subsidi, un període d'ocupació cotitzada de cent vuitanta o més dies.
  • Durant tota la percepció del subsidi un cop complerta l'edat de cinquanta-dos anys.
 3. A efectos de determinar la cotización en el supuesto señalado en el apartado 2.a) anterior se tomará como base de cotización el tope mínimo de cotización vigente en cada momento y en los supuestos señalados en los apartados 1 y 2.b) anteriores se tomará como base de cotización el 125 por ciento del citado tope mínimo.
 4. El Govern pot estendre a altres col·lectius de treballadors que disposa l'apartat 2.

DURACIÓ

La durada serà fins que vostè arribi a l'edat ordinària que se li exigeixi per tenir dret a la pensió contributiva de jubilació en el sistema de la Seguretat Social.

QUANTIA

La quantia mensual del subsidi per desocupació és igual al 80% de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM). (Quanties per a aquest any).

L'entitat gestora (Servei Públic d'Ocupació Estatal o Institut Social de la Marina) ingressarà les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents a la jubilació. La base de cotització per jubilació serà el 125% del límit mínim de cotització vigent en cada moment.

El pagament del subsidi es realitzarà per mensualitats de 30 dies, entre els dies 10 i 15 del mes immediat següent al que correspongui la meritació. S'efectuarà, llevat d'excepcions, mitjançant l'abonament en el compte de l'entitat financera que vostè indiqui, sempre que sigui titular de la mateixa.

Iberley