ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Dijous, 25 Juny 2020 12:26

Successió a l’empresa familiar

Les empreses familiars són el gran pilar generador d’ocupació en la nostra societat, sent bàsiques pel nostre sistema econòmic; sense elles, el teixit empresarial del nostre país no tindria de la seva estructura fonamental. A Espanya, el percentatge d’empreses familiars ascendeix al 85%, suposant el 70% del PIB.

QUÈ ÉS UNA EMPRESA FAMILIAR?

Es poden considerar empreses familiars: “totes les societats i empreses individuals que desenvolupen les seves activitats econòmiques, industrials i de producció de bens i serveis, o administrin i gestionin participacions directes o indirectes de societats que desenvolupen aquestes activitats i que estan participades de manera significativa per un grup familiar que actua amb vocació de continuïtat sota una unitat de decisió i direcció, en què almenys un membre del grup familiar intervé de manera efectiva en la gestió de l’empresa ostentant la capacitat de decisió sobre els aspectes més rellevants que li concerneixen a la societat familiar”.

En aquest sentit, es pot entendre que la participació significativa del grup familiar, als efectes de la definició anterior, suposa el compliment del següent:

  1. Que la persona de la família tingui de manera directa o indirecta una participació igual o superior al cinc per cent.
  2. Que el grup familiar format per cònjuges, ascendents, descendents i colaterals fins al quart grau inclusivament aturat conjuntament de manera directa o indirecta una participació d’almenys el 20 per cent”.

PROCÉS DE SUCCESIÓ

Tenint clar el concepte detallat del que és una empresa familiar, passem a desenvolupar el procés de successió, aconsellant que la successió de l’empresa familiar s’ha de realitzar per salvaguardar de manera efectiva la correcta elecció de candidat a succeir, amb caràcter previ a la mort del fundador. Es tracta d’un procés altament delicat, ja que un alt percentatge de les empreses familiars no superen el procés successori de la primera a la segona generació, i és més del 80% de les empreses familiars les que no superen la successió de la segona a la tercera generació.

CÓM ASSEGURAR EL PROCÉS DE SUCCESSIÓ EMPRESARIAL?

Des de el nostre despatx professional, considerem que la creació d’un Protocol Familiar que permet la preparació i capacitació dels successors, la distribució de funcions, i la relació pacífica entre família i empresa com a elements fonamentals, farà que el procés de successió sigui un procés que s’allunyi d’aquest alt percentatge al que anteriorment ens hem referit, convertint la successió de l’empresa familiar en un pas necessari més pel seu continu creixement.

A dia d’avui, no existeix plena consciència dins de les empreses familiars de la gran necessitat de tenir estructurat un Protocol Familiar recollit en un pacte o conveni, que beneficiï i ajudi a la pròpia empresa a afrontar el repte comú de la successió, deixant en moltes ocasions després de la mort del fundador, molts problemes que, si s’haguessin abordat abans que aquest succés hagués tingut lloc, i s’hagués estructurat en un pla d’acció familiar, no tindria l’envergadura que desgraciadament provoquen.

Tota empresa familiar vol reduir al mínim el gran risc de no superar la successió, i això es fa elaborant un metòdic Protocol Familiar que detalli els elements estructurals, econòmics i familiars que s’han de conjuminar perquè l’engranatge de tot això pugui continuar després de la successió. Confiar en que la successió no comportarà cap problema a l’estar l’empresa dins de l’àmbit familiar, s’allunya de la realitat que ens trobem de forma diària.

CONTINGUT DEL PROTOCOL FAMILIAR

A més de l’estructuració metòdica a la qual ja ens hem referit, han de quedar perfectament reflectides les regles i els òrgans de govern; les regles han d’estar perfectament enfocades a la determinació del treball, al funcionament i a l’exercici de la propietat, i els òrgans de govern han de detallar quines persones formes part d’aquests òrgans en virtut del tot el pla articulat amb anterioritat.

Després de tot l’anterior, hem de deixar clar sota el nostre criteri professional, que aquest Protocol Familiar o Pacte Familiar de Successió Empresarial, ha de ser subscrit després d’un estudi fiscal detallat del que cada compromís a adoptar en aquest Protocol comportarà en el futur, perquè els membres de l’empresa familiar que serà objecte de successió puguin conèixer tots i cadascun dels aspectes que influiran de manera directa o indirecta a cada de les seves decisions.

És decisiu per a una empresa conèixer tots els impostos que s’han de pagar després de la successió, i la disposició i possibilitat d’afrontar els mateixos. Evitar la por que en moltes ocasions genera la successió generacional d’una empresa que ha estat tot per a la família, és fonamental perquè no sorgeixin imprevistos futurs que puguin derivar en la fallida d’aquesta empresa que ha donat tant durant generacions a la família.

Law&Press