ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Dijous, 07 Mai 2020 10:31

Test Covid-19 a empreses

Les proves de diagnòstic per a la detecció de Covid-19 són una eina molt valuosa de protecció de la salut i contenció de l’epidèmia. Tant l’OMS com organismes comunitaris com l’European Centre for Disease Prevention and Control consideren a aquests test com a elements essencials per a la gestió sanitària de la pandèmia, si bé, la seva aplicació per part de les empreses exigeix tenir en compte tres dimensions bàsiques: la regulatòria, la laboral i els requeriments relatius a la protecció de dades de caràcter personal.

En l’actual context d’estat d’alarma, l’administració ha regulat la seva pràctica exigint que aquestes proves siguin prescites per un metge, d’acord amb les directrius, instruccions i criteris acordats per les autoritats sanitàries competents (Ministre de Sanitat i Administracions autonòmiques). En la mesura que aquestes directrius podran anar variant en funció de com evolucioni la pròpia pandèmia i fins i tot de la disponibilitat efectiva d’aquests test, resultarà clau analitzar la normativa aplicable en cada moment i territori.

Complint amb el marc normatiu actual en cada moment, les proves podran aplicar-se en l’àmbit laboral en la mesura que, en el context d’una política de mesures de prevenció de riscos laborals, són un instrument idoni per evitar el contagi a l’empresa i la propagació de la pandèmia, sent aquesta la finalitat de la seva pràctica i la seva base legitimadora.

Am caràcter general, i amb la finalitat anterior, aquestes proves podran practicar-se als treballadors que expressament les consentin o, si s’escau, les sol·licitin. No obstant això, l’aplicació de les proves de detecció de la COVID-19, previ informe dels representants dels treballadors, podran excepcionar-se d’aquest règim general de voluntarietat en el cas que l’ús d’aquests test, a més d’idoni, resulti necessari per dur a terme el correcte seguiment de la salut dels treballadors, és a dir, quan el seu ús sigui imprescindible per verificar si l’estat de salut del treballador pot constituir un perill per a ell mateix, per als altres treballadors o per altres persones relacionades amb l’empresa.

En tot cas, s’haurà d’optar per la realització d’aquells reconeixements o proves que causin les menors molèsties al treballador i que siguin proporcionals al risc. I convé subratllar que la informació que llancin les proves només podrà usar-se amb la finalitat esmentada d’evitar el contagi a l’empresa i la propagació de la pandèmia, així com dissenyar els seus plans de contingència d’acord amb les directrius que estableixin les autoritats sanitàries.

Tot això, sense perjudici que les normes sanitàries obliguen a l’aplicació prioritària d’aquestes proves diagnòstiques a determinats col·lectius de treballadors, en el cas, els empresaris hauran d’adoptar les mesures necessàries per complir aquest requeriment.

A més, aquesta qüestió s’ha d’abordar des de la perspectiva de la protecció de dades de caràcter personal, ja que les dades relatives a la salut són dades especialment protegides. La legislació en matèria de protecció de dades conté salvaguardes i regles necessàries que permeten el tractament de dades personals, en situacions com la present d’emergència sanitària, amb una regulació específica que compatibilitza i pondera els interessos i drets en joc amb l’objectiu de garantir el bé comú de la societat.

En aquesta línia s’ha pronunciat tant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades com el Supervisor europeu indicant que la protecció de dades no hauria d’utilitzar-se per a obstaculitzar o limitar les mesures que adoptin les autoritats sanitàries per lluitar contra la pandèmia.

El tractament d’aquestes dades s’ha de fer aplicant els principis de transparència, limitació de la finalitat, exactitud i minimització. D’acord amb aquests principis, l’ocupador podrà tractar les dades de salut que derivin de les proves de diagnòstic de la Covid-19. La informació així recollida, només es podrà utilitzar per a l’adopció de les mesures necessàries per garantir la salut dels empleats, i evitar la propagació del virus entre els treballadors.

És essencial que l’empresa faci el corresponent anàlisi de proporcionalitat de la mesura, es restringeixi el temps de disponibilitat i la informació obtinguda s’emmagatzemi únicament durant el temps necessari per controlar la pandèmia i en el seu cas, l’establert per les recomanacions sanitàries. Igualment s’hauran d’establir els procediments a seguir per a la destrucció de la informació quan aquesta quedi obsoleta i deixi de ser necessària per a la finalitat perseguida, així com els procediments de comunicació a les autoritats sanitàries quan sigui requerides per aquesta.

En suma, la implantació, a l’àmbit laboral, de proves de detecció de la COVID-19 requereix un anàlisi de les condicions regulatòries que en cada moment resultin aplicables; de la normativa de prevenció de riscos laborals, vigilància de la salut i de protecció de dades de caràcter personal, sent la base i finalitat única de la mesura prevenir els contagis i la propagació de la pandèmia.

Diari Digital Expansión