ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Dijous, 07 Novembre 2019 15:00

Règims duaners especials

S’ha publicat al BOE l’Ordre PCI/933/2019, d’11 de setembre, relativa a l’autorització dels règims duaners especials de perfeccionament actiu, de perfeccionament passiu i d’importació temporal.

Aquesta nova Ordre, que va entrar en vigor el 16 de setembre, suposa que la tramitació i resolució de les sol·licituds dels règims esmentats correspon a l’Agència Estatal d’Administració Tributària. Correspondrà a la Direcció General de Política Comercial i Competitivitat (DGPCC) analitzar els efectes de l’autorització sol·licitada sobre els interessos essencials dels productors de la Unió i, en el seu cas, la remissió de la sol·licitud a la Comissió de la Unió Europea als efectes de l’evaluació del compliment de les condicions econòmiques.

Amb l’entrada en vigor de l’Ordre, la competència per a la tramitació i resolució de les sol·licituds d’aquests règims especials queda distribuïda de la següent manera:

  1. Departament de Duanes i Impostos Essencials. És competent per a adoptar les decissions respecte de les sol·licituds que afecten a diversos Estats membres en què és necessària la consulta amb aquests altres Estats membres.
  2. Dependència regional de Duanes i Impostos Especials. En funció del domicili fiscal del sol·licitant, és competent en els següents casos:
  • Sol·licituds que afecten a diversos Estats membres en què no és necessària la consulta amb aquests altres Estats membres.
  • Sol·licituds en que el seu àmbit es limita a Espanya i no es sol·liciten mitjançant declaració en duanes.
  1. Duana de declaració. Serà competent en els casos en què el règim especial es sol·licita mitjançant la declaració en duana acompanyada de les dades addicionals previstes en la legislació duanera.

RÈGIM TRANSITORI

  • Sol·licituds en tramitació: la DGPCC ultimarà la tramitació i emitirà acord per a les sol·licituds, noves o de modificació d’autoritzacions, presentades abans de l’entrada en vigor de la nova Ordre.
  • Sol·licituds de modificació d’autoritzacions: el Departament de Duanes i Impostos Especials o la Dependència Regional competent, d’acord amb la distribució de competències de l’apartat anterior, tramitarà les sol·licituds de modificació d’autoritzacions emeses per la DGPCC quan aquestes sol·licituds es presenten a partir de l’entrada en vigor de la nova Ordre. Donat que és obligatòria la tramitació a través de la Seu electrònica mitjançant alta de sol·licitud del règim que es desitja, el titular de l’autorització haurà de fer una nova sol·licitud d’autorització.

S’indicarà que es sol·licita una modificació d’una autorització ja concedida per la DGPCC en la dada 8/5 Informació addicional, afegint com fitxers la documentació de l’esmentada autorització.

AJUDA PER A LA SOL·LICITUD

En Seu electrònica està disponible un document d’ajuda per a la complimentació de la sol·licitud de cada un dels règims.

Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos de España