ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Dilluns, 27 Juliol 2015 10:55

Noves normes per canvi social de les empreses

En els estatuts socials de les companyies mercantils no només han d'aparèixer determinades qüestions obligatòries com el lloc on radicarà el domicili de la societat, sinó que, a més, de més a més, es pot establir qualsevol altra menció que els socis creguin convenient.

En aquest sentit, és important destacar que qualsevol article dels estatuts socials que pretengui modificar-(hagi estat inserit per obligació legal o per potestat dels socis) requerirà sempre que la junta general de socis ho aprovi per les majories exigides.

Aquest principi de competència de la Junta General en la modificació d'estatuts socials no ha variat i segueix vigent, fins i tot amb l'entrada en vigor, el 27 de maig de 2015, de l'article 285.2 de la Llei de societats de capital (en endavant, LSC).

Aquest precepte permet que l'òrgan d'administració de les societats mercantils pugui canviar el domicili social (menció obligatòria en els estatuts) a qualsevol punt del territori nacional, i no només a qualsevol punt del mateix municipi, com era fins ara, sense necessitat d'intervenció de la junta general de socis. Però això sí, sempre que els estatuts socials ho permetin o no s'hagi reservat aquesta matèria a la junta general de socis, en el cas, l'òrgan d'administració no tindrà l'esmentada competència.

La conseqüència és que, per determinar qui ostenta la competència de modificar el domicili, si l'òrgan d'administració o la junta general, haurem, prèviament, estudiar el que disposen els estatuts socials.

Aquesta modificació legislativa consistent en atorgar a l'òrgan d'administració la possibilitat extensa de canviar el domicili social - si no contradiu el que estableixen els estatuts socials -, és aplicable no només per a les societats anònimes cotitzades (SAC), sinó també per a qualsevol altra modalitat mercantil , com les societats limitades (SL), les societats anònimes simples (SA), les societats anònimes europees (SAE) i les societats nova empresa (SNE).

D'altra banda, cal afirmar que aquesta competència de la junta general o de l'òrgan d'administració, segons els casos, per canviar el domicili social no pot contradir les normes imperatives que sobre el domicili es regulen en la LSC (articles 9 i 458).

Així, les societats limitades (SL), les societats anònimes simples i cotitzades (SA) i les societats nova empresa (SNE) tenen dues opcions a l'hora d'establir el seu domicili: o trien el lloc en què es trobi el centre de la seva efectiva administració i direcció o el lloc en què radiqui el seu principal establiment o explotació.

Per contra, la societat anònima europea (SAE) ha de fixar el seu domicili obligatòriament a Espanya únicament quan la seva administració central estigui dins del territori espanyol, i, per tant, amb independència del lloc on es trobi l'adreça o el principal establiment o explotació .

L'incompliment d'aquest requisit té diferents conseqüències en un o altre cas. En el primer tipus de societats (S.L., S.A, etc.), la discordança entre el domicili registral i el legal produirà que els tercers poden considerar com a domicili qualsevol d'ells, però sense possibilitat de separar-se de la societat.

En el segon cas (S.A.E - figura minoritària a Espanya -), aquesta discordança podrà produir la dissolució si la situació no es regularitza en un any. I si es regularitza, els socis podran separar-se, els creditors poden oposar i el Govern també es pot oposar per causa d'interès públic.

Finalment, i en relació als assumptes de gestió com podria ser el canvi de domicili social, l'article 161 LSC permet, excepte disposició contrària dels estatuts, que la junta general de les societats de capital pugui impartir instruccions a l'òrgan d'administració o sotmetre a la seva autorització l'adopció pel dit òrgan de decisions o acords sobre determinats assumptes.

Moisés Murcia Priego 
Advocat especialista en Dret de l'Empresa, SF Advocats