ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Dimecres, 09 Desembre 2015 09:14

Criminal Corporate Compliance: Dret Penal

La Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, ha introduït una nova modificació del Codi Penal que possibilita que les persones jurídiques (associacions, fundacions i societats) responguin penalment per les accions o omissions del seu personal directiu o dels seus empleats, desapareixent , d'aquesta manera, l'aplicabilitat del principi del Dret Romà societas delinquere non potest, sobre el qual s'havia sustentat què les societats no podien ser objecte de retret criminal.

  • Responsabilitat penal de la persona jurídica per actuacions del personal directiu. Hi ha d'haver responsabilitat penal de la persona jurídica quan el directiu hagi actuat en nom o per compte de la persona jurídica i en benefici directe o indirecte d'aquesta. S'haurien excloure, per tant, els delictes comesos pels directius exclusivament en benefici propi o de tercers aliens a la persona jurídica.
  • Responsabilitat penal de la persona jurídica per actes dels empleats. En aquests casos, hi haurà responsabilitat penal de la persona jurídica quan s'hagi pogut cometre el delicte per haver-se incomplert greument els deures de supervisió, vigilància i control, ateses les circumstàncies del cas.
  • Tipus de penes aplicables. D'entre les responsabilitats penals que poden imposar-se a la persona jurídica destaca la multa econòmica, la inhabilitació per obtenir subvencions, beneficis o ajuts públics, la clausura de locals i establiments, la suspensió de l'activitat en el sector on s'hagués comès el delicte, la intervenció judicial o la mateixa dissolució de la persona jurídica.
  • Concurrència de delictes. Aquestes conseqüències sancionadores podran imposar igualment amb independència de la pena que correspongui a la / les persona / es física / s responsable / s, fins i tot encara que no s'hagi pogut individualitzar o perseguir aquesta / es persona / es.
  • Atenuants. D'entre les circumstàncies que poden atenuar la responsabilitat penal de la persona jurídica destaca la confessió abans de conèixer que el procediment penal es dirigeix ​​contra ella, la col·laboració en la recerca mitjançant l'aportació de proves noves i decisives, la reparació o disminució del dany abans del judici oral o l'establiment de mesures eficaces per prevenir els delictes en el futur, també abans del judici oral.
  • Exoneració de responsabilitat penal. La persona jurídica quedarà exempta de responsabilitat penal si, entre altres qüestions, l'òrgan d'administració adopta i executa amb eficàcia, abans de la comissió del delicte, models organitzatius i de gestió que incloguin mesures de vigilància que impedeixin la comissió delictiva o redueixin de forma significativa aquest risc.
  • Models d'organització i gestió. Aquests models han d'identificar les activitats susceptibles de risc i rellevància penal, han d'establir protocols d'actuació en la presa de decisions i execució de les mateixes, han de disposar de models de gestió dels recursos financers adequats per impedir la comissió dels delictes que han de ser previnguts, imposar mecanismes d'informació dels possibles riscos i incompliments, adoptar sistemes disciplinaris i realitzar verificacions periòdiques del model.
  • El compliance comitee o compliance officer. La persona jurídica que pretengui no ser responsable penal haurà de nomenar un òrgan autònom dins de la mateixa persona jurídica perquè realitzi les tasques de control o contractar una persona jurídica especialitzada en aquests menesters de prevenció i control. En el cas de persones jurídiques de petita dimensió es pot atribuir a l'administrador les funcions de supervisió.

Moisés Murcia Priego 
Advocat especialista en Dret de l'Empresa, SF Advocats