ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Política de Privacitat

Responsable de tractament SFT SERVEIS JURÍDICS S.L.P.
Finalitat del tractament

1. Gestió i manteniment dels serveis prestats.

2. Atendre notificacions dels usuaris.

3. Comunicació amb els usuaris respecte als serveis contractats.

Legitimació del tractament

1. Consentiment de l'interessat.

2. El tractament és necessari per l'execució d'un contracte en el qual l'interessat és part o per l'aplicació a petició d'aquestes mesures precontractuals.

Destinataris (cessions o transferències) Altres empreses del grup de SFT SERVEIS JURÍDICS S.L.P. Professionals i/o Administracions Públiques intervinents en els serveis prestats. ALTARO LTD -software de còpies de seguretat-.
Termini de conservació Necessari per portar a terme la finalitat de tractament, mai superior a cinc anys, des de la finalització de la relació establerta amb els titulars de la informació.
Drets dels interessats Accés, rectificació, supresió, limitació, oposició i portabilitat.
Informació addicional Pots consultar la informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades a la Política de Privacitat i la Política de Cookies.

La present Política de Privacitat dóna compliment al Regalment (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades), en vigor des del 25 de maig de 2016 i aplicable a partir del 25 de maig de 2018, i en allò no previst per aquest per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de Dades, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

Per mitjà d’aquest lloc web titularitat de SFT SERVEIS JURÍDICS, S.L.P. es recullen dades de caràcter personal necessàries per la gestió i manteniment d’alguns dels serveis prestats.

En qualitat de propietari, el responsable del tractament de dades és SFT SERVEIS JURÍDICS, S.L.P., amb NIF B-66015074 i Codi LEI 894500OP6WEVMS5Z7520, amb domicili a Plaça Francesc Macià 7, planta 17, 08029 Barcelona (Espanya), constituïda davant la notària de Barcelona, Donya Elena Romero García, per substitució del notari Don Mario Romero García, amb data 21 de Desembre de 2012, número de protocol 1724. Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Volum 44326, Foli 10, Fulla B 452822, Inscripció 1era.

Les dades recollides serán incloses al fitxer de la seva titularitat, que es troba degudament inscrit al Registre de L’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les dades personals i informació recollida mitjançant el present lloc web seran emmagatzemades i gestionades per SFT SERVEIS JURÍDICS, S.L.P. com a reponsable del tractament, am la deguda confidencialitat durant el termini necessari per als fins que s’indiquen a la present Política de Privacitat, i en el seu cas, per un termini no superior a 5 anys, a comptar des de la finalització de la relació establerta. SFT SERVEIS JURÍDICS, S.L.P. es compromet a aplicar les mesures de seguretat d’informàtica establertes a la normativa esmentada anteriorment, amb la finalitat d’impedir l’accés o ús indegut de les dades, la seva manipulació, deterioriament o pérdua.

FINALITATS DEL TRACTAMENT

S’informa a l’usuari que les dades personals que facilita a través dels formularis establerts a la pàgina web, es tractaran amb la finalitat de gestionar adequadament la relació establerta amb els mateixos, i amb fins comercials si així ho autoritzen.

SFT SERVEIS JURÍDICS, S.L.P., com a responsable, tractarà les dades personals amb les següents finalitats:

  1. Atendre les comunicacions rebudes a través dels diferents formularis online de la present pàgina web, o rebudes a través dels diferents mitjans electrònics pels quals qualsevol usuari es posi en contacte amb SFT SERVEIS JURÍDICS, S.L.P.
  2. Comunicar-se amb els seus usuaris i/o clients a través dels seus correus electrònics, trucades telefòniques o altres mitjans de comunicació equivalents, en relació amb els serveis en els quals estiguin interessats, sempre que sigui raonable i/o necessari per a l’execució.

L’usuari es compromet a proporcionar dades personals veraces i es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació dels mateixos. En cas que l’usuari proporcioni dades personals de tercers, aquest es responsabilitza d’haver informat i haver obtingut el consentiment de la present Política de Privacitat. Qualsevol pérdua o dany causat a la pàgina web, al responsable de la mateixa o a un tercer mitjançant la comunicació d’informació inexacta, errònia o incompleta en els formularis de registre, anirà a càrrec de la seva responsabilitat.

Els serveis disponibles a través de www.sfadvocatsbarcelona.com no podrán ser utilitzats pels menors d’edat (18 anys) sense prèvia autorització dels seus pares, tutors o representants legals, qui seran els únics responsables dels actes realitzats a través del lloc web pels menors al seu càrrec. En la mesura en què SFT SERVEIS JURÍDICS, S.L.P. no té capacitat per conèixer la veritable edat dels usuaris, s’adverteix que hauran de ser els pares o tutors legals qui habilitin els mecanismes necessaris per evitar que els menors accedeixin a la pàgina web i facilitin dades de caràcter personal sense la seva supervisió, excloent-se de tota responsabilitat a SFT SERVEIS JURÍDICS, S.L.P.

El fet de no facilitar informació obligatòria, pot comportar que no sigui possible gestionar el seu registre com a usuari o l’ús de determinades funcionalitats o serveis disponible en ell lloc web.

L’usuari autoritza que les dades d’aquest registre i quants s’obtenguin pel desenvolupament de les relacions contractuals entre ambdues parts, poden ser facilitades a les empreses del grup, amb fins administratius interns, al consentir expressament el tractament de les seves dades personals.

SFT SERVEIS JURÍDICS, S.L.P informarà als usuaris, a través de qualsevol mitjà de comunicació, inclòs telemàtic, sobre els seus serveis, sempre que així ho autoritzi i consenteixi expressament l’usuari. Si l’usuari no desitja rebre aquesta información comercial haurà de mantenir marcada la casella corresponent, en el moment d’introduir dades personals. L’usuari podrà en tot moment revocar el consentiment prestat per l’enviament de publicitat a través dels mitjans electrònics facilitats, dirigint-se a l’adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o correu postal al domicili social ubicat a Plaça Francesc Macià, 7 planta 17, 08209 Barcelona, seguint les instruccions que continguin en les comunicacions telemàtiques, o trucant al número de telèfon +34 936 111 212 o +34 615 385 775.

DESTINATARIS DE LES DADES

El responsable de tractament informa a l’usuari que les dades facilitades mitjançant el lloc web es cediran a ALTARO LTD, el software del qual utilitza amb la finalitat de realitzar còpies de seguretat de les dades emmagatzemades i amb l’objectiu de garantir la protecció dels mateixos. Així mateix, informa que no es comunicaran ni cediran les dades personals a altres empreses ni a tercers sense el consentiment previ de l’usuari, excepte en els casos en que la cessió de les dades fos necessària per la prestació del servei o pel manteniment de la relació amb l’usuari (en aquest cas se l’informarà prèviament).

En els supòsits en que fos necessària la cessió de dades per la correcta prestació dels serveis ofertats en el lloc web, s’informarà a l’usuari de la finalitat del tractament i de la identitat i sectors d’activitat dels posibles cessionaris, oferint-se prèviament la possibilitat d’aceptar o no la cessió de les seves dades personals.

DRETS DELS USUARIS

Els responsables del tractament es comprometen a respectar la confidencialitat de les seves Dades Personals i a garantir l’exercici dels seus drets. En qualsevol moment, l’usuari podrà exercir els següents drets dirigint-se a SFT SERVEIS JURÍDICS, S.L.P, a l’adreça de la seva seu social indicada anteriorment o al correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.:

  • Accés: dret a obtenir confirmació de si estan tractant o no dades personals que el concerneixen.
  • Rectificació: dret a obtenir sense dilació indeguda la rectificació de les seves dades personals inexactes, així com completar aquells incomplets.
  • Supresió/dret a l’oblit: dret a la supressió de les dades personals, quan aquests no siguin necessaris en relació amb els fins pels quals van ser recollits, l’interessat retiri el consentiment, siguin dades tractades il·lícitament, etc.
  • Limitació: dret a limitar el tractament de les dades personals, quan aquestes no siguin necessàries en relació a la finalitat amb la que van ser aportats, quan s’impugni l’exactitud de les mateixes quan el tractament sigui ilícit, etc.
  • Oposició: dret a oposar-se en qualsevol moment a que les seves dades personals siguin objecte de tractament per part del responsable.
  • Portabilitat: dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, per transmetre’ls a altre responsable de tractament.

Per l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà d’acreditar la seva identitat facilitant el seu nom i cognoms, fotocòpia del DNI o document equivalent, petició en la que es concreta la sol·licitud, adreça a efectes de notificacions, i data i signatura del sol·licitant.

Així mateix, l’usuari tindrà dret a revocar el consentiment atorgat pel tractament de les seves dades, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. o dirigint-se a l’adreça de la seu, esmentada anteriorment. En aquest cas, el responsable de tractament tindrà un termini màxim de 10 díes, a comptar des de la recepció de la revocació del consentiment, per cessar en el tractament de les dades personals. Si l’usuari així ho hagués sol·licitat, el responsable de tractament haurà de confirmar-li el cessament en el tractament de les seves dades personals.

Per últim, si l’usuari considera que el tractament de les seves dades personals infringeix la normativa aplicable, tindrà dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control corresponent, sense perjudici de portar a terme qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial pertinent.

La present Política de Privacitat podrà ser revisada, actualitzada i modificada en qualsevol moment, havent SFT SERVEIS JURÍDICS, S.L.P. d’informar als usuaris a través de l’adreça de correu facilitada en el moment de complimentar el formulari. Encara així, resulta necessària la revisió de la mateixa per part de l’usuari de manera periòdica o cada vegada que accedeixi al lloc web amb la finalitat d’estar adequadament informat sobre el tipus de dades recopilades.