ES | CA | EN | RUS |  中文
Facebook SF AbogadosTwitter SF AbogadosLinkedin SF Abogados
Facebook SF Abogados Twitter SF Abogados Linkedin SF Abogados

  

  

Cercador

Dimarts, 29 Gener 2019 15:56

Eliminar l’elusió fiscal a les empreses

Des l'1 de gener de 2019, tots els Estats membres apliquen noves mesures jurídicament vinculants contra les pràctiques abusives que van destinades a les principals formes d'elusió fiscal practicades per les grans multinacionals.

La normativa es fonamenta en normes d'abast mundial sobre l'erosió de la base imposable i el trasllat de beneficis (BEPS) elaborades per l'OCDE el 2015 i han de servir per evitar el desviament de beneficis cap a l'exterior de la Unió, on no són gravats . concretament:

Tots els Estats membres gravaran els beneficis traslladats a països amb un baix nivell d'imposició en els quals l'empresa no tingui una activitat econòmica autèntica (normes relatives a les societats estrangeres controlades).

Per tal de desincentivar que les empreses utilitzin pagaments d'interessos excessius per minimitzar la seva càrrega tributària, els Estats membres limitaran la quantitat d'interessos nets que una empresa pugui deduir dels seus ingressos subjectes a tributació (normes relatives a la limitació d'interessos).

Els Estats membres podran fer front als règims d'elusió fiscal quan no es puguin aplicar altres normes contra l'elusió (norma general contra les pràctiques abusives).

A partir l'1 de gener de 2020 entraran en vigor altres normes que regularan les asimetries híbrides per tal d'impedir que les societats explotin les diferències existents en la legislació tributària de dos països de la UE per eludir impostos, així com mesures per garantir que els beneficis obtinguts en actius com ara la propietat intel·lectual que surtin del territori d'un Estat membre passin a ser imposables en aquest Estat (normes sobre la imposició de sortida).

CONTEXT

Les normes jurídicament vinculants conegudes com ATAD (per les sigles en anglès de Directiva contra l'elusió fiscal), propostes en primera instància per la Comissió en 2016, van ser objecte d'un acord ràpid que pretenia impulsar els esforços a escala mundial per actuar dràsticament contra la planificació fiscal abusiva. L'acord va seguir a l'assolit pels països de l'OCDE sobre recomanacions per limitar l'erosió de la base imposable i el trasllat de beneficis (BEPS) i va convertir la UE en un líder mundial pel seu enfocament polític i econòmic en relació amb la tributació de les empreses.

La Comissió Juncker ha encapçalat els esforços mundials de lluita contra l'elusió i l'evasió fiscals. De mica en mica, han anat entrant en vigor noves normes de transparència per assegurar que els Estats membres disposin de la informació que necessiten per adoptar mesures dràstiques contra les empreses que no paguen la proporció d'impostos que en justícia els correspon. La UE també està actuant per garantir que els seus socis internacionals incorporen les normes mundials contra l'elusió fiscal, a través de l'elaboració d'un llistat de països i territoris no cooperadors a efectes fiscals. Finalment, la Comissió ha proposat també reformes de gran calat en la tributació de les empreses que reformarían la manera en què es grava a les multinacionals a la UE, garantint al mateix temps un entorn de negoci que faciliti el funcionament de les empreses que realitzen activitats transfrontereres.

Economist & Jurist